E39 Vik - Julbøen (Romsdalsfjorden) - Høring av forslag reguleringsendring i Vestnes kommune, kryssområde Vik

E39 Vik - Julbøen (Romsdalsfjorden) - Høring av forslag reguleringsendring i Vestnes kommune, kryssområde Vik

I henhold til plan- og bygningslovens §§12-14 har Statens vegvesen igangsatt reguleringsendring etter forenkla prosess for del av detaljreguleringsplan E39 Vik – Julbøen i Vestnes kommune.

Hensikten med endringen er å legge til rette for følgende:
Optimalisering av plassering av veglinje videre sørover mot Ørskogfjellet. Etter at arbeidet med mer detaljert planlegging på strekning videre sørover mot Ørskogfjellet er skredet fram, har en funnet at veglinjen i søndre del av planområdet for Vik – Julbøen, delplan Vik - Nerås bør flyttes noe lenger vest. Det er også funnet et påhugg for tunnel videre sørover som er bedre egnet her enn det som tidligere er regulert.

Saken er planlagt behandlet som reguleringsendring etter forenkla prosess iht. plan- og bygningslovens §12-14.

Vegvesenet har også gjort en vurdering av om vegtrasè om Tomrefjorden, såkalt veglinje K2A fra tilleggsutredning i 2017 kunne være den best egnede veglinjen, men har kommet fram til at veglinje K2B er foretrukket valg og at en optimalisering av dette linjevalget har resultert i framlagt forslag til omregulering. Vurderingen av de to alternativene er nærmere omtalt i notat «Silingsrapport konseptvalg trase K2 A eller B», datert 11.12.2020.
 

Justert vegtrasè

Endringen i forslag til justert plan starter nordfra fra der omreguleringen foretatt i 2019 ble avsluttet slik at planen fra 2016 for E39 linjen i sin helhet (med unntak av kartblad 4/ 2016 for områder fra Neråsvegen og vestover) erstattes av plan fra 2019 og den som nå fremmes (kartblad 0/ 2020). Det kommenteres at det er en sideforskyvning i plangrensa for senterlinje E39 på om lag 13 m som går helt sammen om lag 200 m lengre nord. Vegen er fortsatt innenfor regulert vegareal og en legger til grunn at vegen i byggeplanen tilpasser seg areal regulert til vegformål. Veglinjen flyttes deretter gradvis noe lenger vest og planen avsluttes med tunnelpåhugg/ portal for tunnel videre sørover mot Ørskogfjellet om lag 300 m lenger vest enn gjeldende regulering. Kryss er utformet som i gjeldende plan, men er flyttet om lag 100 m lenger vest.
Gang- og sykkelveg er regulert som tidligere på nordside av fv. 661, og er tatt med videre fra krysset fram til Vikvegen i vest. Bussholdeplasser er vist på ramper i kryss, samt langs fv. 661. Pendlerparkeringsplasser er også regulert. Disse kan bygges ut etappevis etter behov.

Det har vært avklaringsmøter med arkeologiske myndigheter for å finne en akseptabel plassering av veglinjen i forhold til særs viktige arkeologiske funn i området. Avstand til fornminne, id-nr. 213550-1, ved Vidåna nordvest for krysset, er lagt med god avstand mot E39 slik at terrenget og mest mulig vegetasjon bevares rundt lokaliteten.

Omlegging av Vidåna er endret i forhold til gjeldende plan, men etter samme prinsipp som tidligere ligger til grunn. En har i ny plan klart å la noe mer av elvestrengen bli liggende urørt i forhold til vedtatt plan. Erosjonssikring kan bli nødvendig i elvekanter, men uten at kantvegetasjon fjernes i vesentlig grad. Endringen har vært drøftet i møte med Fylkesmannen. Litlvidåna, en mindre elv som renner ut i Vidåna, blir mer berørt i denne planen, og omlegging av denne har vært vurdert med ulike alternativ. Litlvidåna er nå lagt slik at den ikke vil bli omlagt der den passerer fornminne merket med id-nr. 213556-1 (utenfor planen). Dette er i tråd med arkeologiske myndigheters ønske.

Parkeringsplasser (Park and Ride): Delt på to områder. Det vestre ligger nærmest buss-stoppene, mens det andre er et supplement med reservekapasitet samt at det vil kunne fungere som turparkering samt riggområde ved framtidig rehabilitering av tunnelene.

Driftsveg, merket f_SKV8, som i gjeldende plan er regulert omlagt og med tilkomst rundt tunnelpåhugg, får nå kun en liten omlegging ved avkjøring fra fylkesvegen. En forlenger denne driftsvegen, som i dag ender noe nedgrodd omtrent rett over tunnelpåhugget, slik at den fortsetter litt videre vestover. Den går i planen ned på vestsiden av forskjæring for ny tunnel sørover, samt knyttes også til vegen i vest mot vanntårnet. Vestover fra tunnelpåhogg reguleres den som offentlig veg, mens den er privat veg på østside av E39 (flere grunneiere). Dette forbinder områdene på hver side av E39 sør for fylkesvegen, samt vil kunne bli en fin sammenhengende turløype. Et teknisk bygg for tunnel er som i gjeldende plan, plassert over tunnelportal med hovedtilkomst fra vest på denne driftsvegen. Det er i tillegg lagt inn forslag om oppfylling av terrenget øst for ny forskjæring for tunnel videre sørover (#15 i plankartet).

Eget notat er utarbeidet av intern fagressursavdeling, og omtaler de justeringer som er gjort for elver med utgangspunkt i tidligere plan utformet av Sweco.

Det har på forsommeren 2020 vært foretatt noen arkeologiske tilleggsutgravinger i nye områder som nå blir berørt av planene. Etter dialog med lokale arkeologiske myndigheter har en lagt inn hensynssoner rundt disse. Ingen nye funn berøres av planen, mens det er to fornminner som før var berørt som nå ikke lenger berøres.

Vedlagte B-, C- og D-tegninger, samt plankart viser ny løsning. Det er også gjort oppdaterte støyberegninger med nytt støysonekart, tegning X110 for ny plansituasjon som viser en tilfredsstillende støysituasjon. Ytterligere optimalisering av voller for å redusere støyen vil vektlegges i neste fase før bygging. Støytiltak er lagt inn i planen (støyvoll/-skjerm).

På gjeldende reguleringsplan er 4 boliger bortregulert da veglinjen gikk delvis rett gjennom disse. En av disse eiendommene er nå eid av Statens vegvesen etter at et dødsbo ble utkjøpt i 2016. Ny løsning gjør at det med rimelige midler er mulig å støyskjerme alle disse boligene. En foreslår derfor nå å fjerne bortreguleringen av disse. Det har vært avholdt møter med grunneierne som er fornøyd med, og inneforstått med dette.

Uteplasser har tilfredstillende støy, mens en må regne med tiltak i 2. etasje på bygningene for å få tilfredsstillende støyforhold. Boligene skal i byggeplanfasen kartlegges, og eventuelt nødvendige tiltak må gjennomføres før veganlegget åpner. Den boligen Vegvesenet eier ligger inntil framtidig TK-kontrollstasjon. Støysituasjonen for denne eiendommen vil derfor også kunne avhenge av hvordan en disponerer tomten for den aktiviteten.  Dette må bli en egen vurdering når evt. utbygging av kontrollstasjonen skal gjennomføres.
Grunneier av eiendommen gnr/ bnr 58/4 er orientert i egen befaring og overlevert tegningsskisse av ny løsning, og tilslutter seg endringen.

Reguleringsendring av 11.12.2020, vil berøre gjeldende reguleringsplan for industriområde ved Bruheim. Noe grunn må avstås til rampe i kryss og til pendlerparkering.

Reguleringsplanen avregulerer tidligere regulerte veglinje og fører området tilbake til LNF.


Endring av reguleringsbestemmelser

Det foreslås endringer i planbestemmelsene som følge av endret plan innenfor Vestnes kommune sine grenser for (hovedsakelig) disse forhold:

  1. Endring av vernesone rundt navngitte arkeologiske forekomster, inkl. nye arkeologiske forekomster som ble registrert og inntatt med hensynssone. To av disse kulturminnene var regulert med utgraving i tidligere plan.
     
  2. Videre omtale av støyforhold som skal følges opp i byggeplan med utredning av innvendig støy på boligene.


Høringsprosess

Prinsippet for endringsforslag ble ved starten av denne planprosessen med justering av planen forelagt Kommunen, Møre og Romsdal Fylkeskommune samt Fylkesmannen i Møre og Romsdal. I denne sammenheng ble forenklet prosess avklart som prosess og at planen legges ut til direkte berørte samt sektormyndigheter med 4 ukers høringsfrist. Saken er planlagt behandlet som mindre reguleringsendring iht. plan- og bygningslovens §12-14, forutsatt at det ikke kommer inn tungtveiende grunner som tilsier noe annet. Grunneiere som er direkte berørt av endringen har fått muligheten for medvirkning ved oversendelse av kartskisser og invitasjon til befaring ute i terrenget.
 

Merknader

Eventuelle merknader til endringen sendes pr e-post til: harald.johnsen@vegvesen.no

Frist for innsending av merknader er satt til 31.01 2021.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til kommune da ev. merknader blir samlet og kommentert av Vegvesenet, og blir deretter sendt til kommunen sammen med forslag til planendring i etterkant av høringsperioden for sluttbehandling av forslag til endring av reguleringsplan.
 

Spørsmål kan rettast til:

Dokument i saka

Plankart (PDF, 4 MB)
Oversiktstegning (PDF, 2 MB)
Plan- og profiltegninger (PDF, 3 MB)
Landskapsplan (PDF, 4 MB)
Støysonekart (PDF, 2 MB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 280 kB)
Silingsrapport (trasevalg Vik - Ørskogfjellet) (PDF, 5 MB)
Notat for omlegging av Vidåna og Litlvidåna på Vik Vestnes kommune (PDF, 1009 kB)