Konseptfasen

Konseptfasen

Ny sjukeheim/nye omsorgsløysingar i Vestnes

Sluttrapport

Konseptstudie for ny sjukeheim i Vestnes kommune - sluttrapport (PDF, 2 MB)
Vedlegg 1 - Plan for gjennomføring av konseptstudien pr 14062016 (PDF, 682 kB)
Vedlegg 2 - Dimensjonering av omsorgsplasser Vestnes (PDF, 962 kB)
Vedlegg 3 - Romprogram (PDF, 368 kB)
Vedlegg 4 - Økonomianalyse (PDF, 718 kB)
Vedlegg 5 - Gjennomføringsmodell for byggeprosjektet (PDF, 718 kB)
Vedlegg 6 - Aktiviteter og medvirkning (PDF, 2 MB)

Opplegg for konseptstudiet

Vestnes kommune vedtok i 2014 ein plan for helse og omsorgstenester ”Omsorgsplan 2020 ”. Etter ei vurdering av ulike alternativ for rehabilitering av eksisterande sjukeheim, vedtok kommunestyret i mai 2015 å utrede fleire alternativ til dekning av kommunen sitt behov for omsorgstenester i framtida.

Med utgangspunkt i dette ønskjer kommunen før forprosjektfasen å gjennomføre ein konseptstudie som kan klargjere viktige forhold ved prosjektet, og sørgje for ei heilhetleg og langsiktig avklaring av rammer og løysingar for sjukeheimen som arbeidsplass, tenesteytar og bygg.

Konseptstudiet skal avklare ein del forhold FØR forprosjektfasen:

  • Fordeling av funksjonar mellom eit evt. nybygg/rehabilitert bygg og våre andre bygg; rådhus, aktivitetssenter, institusjonar på Myra, legesenter, sentralkjøkken/helsestasjon
  • Tal på institusjonsplassar, bufellesskap/omsorgsbustader og om det kan byggast fleksible løysingar som kan omdefinerast etter behov 

Konseptstudien skal munne ut i eit forslag til vidare framdrift for prosjektet.

Konseptstudiet skal føregå i perioden august - november. Vestnes kommune ønskjer ei brei involvering og ein open prosess. Vi legg difor ut aktuelle dokument og vedtak.

Sjå plan for gjennomføring av konseptstudiet her: Plan for gjennomføring av konseptstudien - pr 14062016 (PDF, 682 kB)

SINTEF Rapport - Dimensjonering av omsorgsplasser i Vestnes (PDF, 962 kB)

Presentasjon for personalmøter (PDF, 2 MB)

Workshop 1 - Program (PDF, 199 kB)
Presentasjonar:
Karin Høyland - Om bygging av bo og tjenestetilbud (PDF, 21 MB)
Tarald Rohde - Framtidige plasser for pleie og omsor (PDF, 633 kB)g

Workshop 2 - Program (PDF, 177 kB)
Presentasjonar:
Eksempler på utforming av bolig - KH (PDF, 4 MB)
Hvilket tilbud skal gis - TR (PDF, 993 kB)
Om organisasjonsutvikling - MLS (PDF, 656 kB)
Om økonomiske aspekter - TAW (PDF, 270 kB)

Vedtak i kommunestyret:
PS 30 2016 Konkurransegrunnlag - prosjektbistand: Konseptstudie for ny sjukeheim"
PS 42 2015 Omsorgsplan 2020 - utvida mandat