Slamgebyr

Slamgebyr

Vedteke i kommunestyret 16.12.2020 sak 20/05119
Gebyr uendra, same som i 2020.