• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn

Utsleppsløyve - søknad

Skjemaet gjeld utslepp av avløpsvatn frå område utan offentleg tilknyting som er søknadspliktig etter forureiningsforskrifta kapittel 12.

Etablering av nye utslepp av sanitært avløpsvatn, eller vesentleg auke av eksisterande utslepp, er søknadspliktige jamfør forureiningsforskrifta kapittel 12. Søknadsplikta gjeld også når avløp går til tett tank.

Det er søkar sitt ansvar å fylle ut ein nøyaktig og fullstendig søknad med alle opplysningar kommunen treng for å kunne behandle søknaden. Jfr. § 12-4.

Kommunen behandlar søknaden innan seks veker etter at søknad med alle nødvendige vedlegg er mottatt. Manglar opplysningar eller dokumentasjon, vil dette kunne forsinke saksbehandlinga. Prosjektering av jordreinseanlegg må utførast av folk med tilstrekkeleg kompetanse.

Bygging av avløpsanlegg er eit søknadspliktig tiltak i samsvar med § 20 i plan- og bygningsloven. Det må søkast byggeløyve i samsvar med plan- og bygningsloven før tiltaket blir sett i verk. Det er nok å varsle naboar ein gong dersom det blir søkt om utsleppsløyve og byggeløyve samtidig.

Meir informasjon om temaet og krav til søknad kan du finne her: https://www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop

Rettleiar til søknadsskjema finn du her.

 

 

 

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent...

Loader

Skjemaeigar: Vestnes kommune | Telefon: 71 18 40 00 | E-post: postmottak@vestnes.kommune.no