Samankomstar og arrangement

Samankomstar og arrangement

Vestnes kommune følgjer nasjonale reglar for private samankomstar og arrangement. Tredje trinn i den nasjonale gjenopningen gjeld frå søndag 20. juni og følgjande råd og reglar gjeld: . 

Nasjonale tiltak - gjeldande frå 20. juni 2021

Sjå Helsenorge.no for råd til arrangement og sosiale samankomstar

Besøk i private heimar og hytter 

 • Du kan ha maksimalt 20 personar på besøk i tillegg til eigne familiemedlemmar.
 • Du skal ikkje ha fleire på besøk enn at gjestane kan halde ein meters avstand til kvarandre.
 • I tillegg til dei 20 gjestane, kan du ha beskytta personar på besøk.
  Det er dei som er fullvaksinerte eller personar som har fått første vaksinedose for minimum tre veker sidan. Personar som har hatt korona dei siste seks månadane blir rekna som beskytta. 
 • Beskytta personar treng som hovudregel ikkje å overhalde ein meters avstand til andre i private heimar, med unntak av ubeskytta i risikogruppa. Les meir på helsenorge.no
 • Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort sjølv om det overstig anbefalt antall gjester. 
 • Du vert oppfordra til å møte andre utandørs. 

Private samankomstar i leigd eller lånt lokale

 • Maksimalt 100 personar kan samlast. Det gjeld både inne og ute.
  Det er uavhengig av alder, slekt, eller om nokon er beskytta.

Private sammenkomster på spisested

 • Serveringstader som restaurantar, kafear og liknande kan maksimalt servere grupper på 20 personar. Det gjeld uavhengig av alder, slekt, kohort eller om nokon er beskytta. 
 • Dei som ikkje er i samme husstand må ha minst ein meters avstand til resten av gruppa. 

Offentleg arrangement - utan test eller koronasertifikat (regel)

Offentlege arrangement - utan test eller koronasertifikat (regel)
Plassar Innandørs Utandørs
Faste, tilviste plassar Inntil 1000 personar (500 x 2 kohortar) Inntil 2000 personar (500 x 4 kohortar)
Utan tilviste plassar Inntil 400 personar (200 x 2 kohortar) Inntil 800 personar (200 x 4 kohortar)

Offentlege arrangement - med test eller koronasertifikat (regel)

Offentlege arrangement - med test eller koronasertifikat (regel)
Plassar Innandørs Utandørs
Utan tilviste plassar 50 % kapasitet opp til maks 1000 personar (500 x 2 kohortar) 50 % kapasitet opp til maks 2000 personar (500 x 4 kohortar)
Faste, tilviste plasser 50 % kapasitet opp til maks 2500 personar (500 x 5 kohortar) 50 % kapasitet opp til maks 5000 personar (500 x 10 kohortar)

Uteliv og servering

 • Skjenkestoppen er oppheva.
 • Ingen slepp inn etter kl 24:00.
 • Det er påbod om bordplassering, og gjestane må halde minimum ein meters avstand.
 • Det skal registrast kontaktopplysningar.
 • Servering av alkohol skal skje ved borda.

Persontall i kirkene

I begravelsar og andre arrangement i kyrkjene skal det vere mogleg å halde éin meters avstand på tilviste plassar. Avstandskravet er to meter dersom det er allsang i arrangementet. 

Som arrangør er du ansvarleg for

 • å ha oversikt over kven som er tilstades for å kunne bistå kommunen ved ei eventuell seinare smitteoppsporing. Dersom det er nødvendig å nedtegne ei eiga oversikt over dei tilstedeværande med kontaktopplysningar for å finne tilbake til deltakarane, skal denne slettast etter 14 dagar.  Arrangøren skal informere dei som er tilstades om at det blir laga ei oversikt.
 • å iverksette tiltak som bidreg til at sjuke ikke deltek på arrangementet
 • å følgje relevante standardar om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følgjast under heile arrangementet.

Du kan ikkje søke Vestnes kommune om unntak 

Dei nasjonale smittevernreglane gjeld for alle. Vestnes kommune kan innføre strengare tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak frå dei nasjonale reglane. Sett deg godt inn i råda og reglane frå nasjonale helsemyndigheiter! Kommunen er behjelpelig dersom du treng hjelp til å tolke dei.

Du finn råd til feiringar, sammankomstar og arrangement på helsenorge.no