Samankomstar, arrangement, idrett og aktivitet

Samankomstar, arrangement, idrett og aktivitet

Dei fleste samankomstar og arrangement bør utsettast eller avlysast. Vestnes kommune følgjer dei nasjonale reglane for arrangement, sosiale samankomstar, idrett og aktivitet.

Sjå Helsenorge.no for råd til arrangement og sosiale samankomstar

Uteliv og servering

Vestnes kommunen følgjer dei nasjonale reglane for skjenking. Det er same anledning til å skjenke alkohol på arrangement som på serveringsstader. Dette er reglane for alkoholservering no: 

 • Det er nasjonal skjenkestopp kl 22 alle dagar.
 • Alkohol kan berre serverast saman med mat.
 • Det skal kun serverast alkohol ved borda.
 • Det skal vere sitteplassar til alle gjestane.
 • Både mat og drikke skal serverast og besørgast av serveringsstaden. 
 • Gjester slipp ikkje inn etter klokka 22. 

Så mange kan vere samla ved arrangement eller samankomstar

Så mange kan vere samla
Type samankomst Antal Eksempel
Private samankomstar i eigen heim Maks 5 gjestar i tillegg til dei som bur i husstanden
Private samankomstar på offentleg stad eller i leigde lokale Maksimalt 10 personar (20 personar utandørs) Bursdagsfeiring, bryllup, dåp, minnestund, firmafest
Innandørs arrangement på offentleg stad UTAN faste tilviste sitteplassar Inntil 10 personar
Innandørs arrangement på offentleg stad MED faste tilviste sitteplassar Inntil 100 personar Kino, teater, seminar, religiøse sermoniar, kyrkja
Innandørs idrettsarrangement på offentleg stad for barn med deltakarar frå same kommune Inntil 50 personar
Utandørs arrangement UTAN faste, tilviste sitteplassar 200 personar Idrettsarrangement, utandørskonsertar, utandørs marknadar
Utandørs arrangement MED faste, tilviste sitteplassar 600 personar, deltakarane blir atskild i grupper på inntil 200 personar Idrettsarrangement og utandørskonsertar

Sjå helsenorge.no for meir informasjon

Som arrangør er du ansvarleg for:

Ansvarleg arrangør skal ha oversikt over kven som er tilstade, gi informasjon til dei inviterte om smittevernreglane og har ansvar for at reglane blir overhaldt. Ansvarleg arrangør kan enten vere du som leige eit lokale, eller den som er utleigar av lokale. Dette må avklarast mellom utleigar og leietakar før arrangementet startar. Dersom ein leier eit lokale utan å ha ein klar avtale med utleigaren om kven som står som ansvarleg arrangør, vil det lett bli leietakaen sjølv som blir haldt ansvarleg.

Ved private arrangement, eksempel ein konfirmasjon på eit grendahus, er det naturleg at leietakaren tek oppgava som arrangør. Dersom du skal ha bryllupsfeiring på eit hotell eller liknande er det meir naturleg at eigar av virksomheita er ansvarleg.

Gjestane og deltakarne som er tilstade skal informerast om kven som er arrangør og kven som skal kontaktast ved spørsmål om smittevern.

Idrett og aktivitet

Det er de nasjonale smittevernråda som gjeld for Vestnes. Dette er reglane som gjeld frå 23. februar 2021: 

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt. i er untatt frå anbefalingane om ein meter avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangement som samlar deltakarar fra same kommune. Innendørs kan det vere inntil 50 personar på slike arrangement. Utendørs er grensa 200, det inkluderer utøvarar, trenarar, dommarar og eventuelle tilskuarar. Dersom barn og unge trenar med eit idrettslag i ein annen kommune, vil dei kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillet det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idrettar som ikkje inneber nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangement utandørs som samlar deltakarar frå same idrettskrets eller region der region blir brukt som geografisk inndeling.
 • Vaksne er ikke anbefalt drive organisert aktivitet innandørs. Utandørs kan vaksne drive organisert trening dersom det er mogleg å halde god avstand.
 • Toppdrettsutøvarar kan trene som normalt, både utandørs og innandørs.
 • Toppidrettsarrangement tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Rettleiar for idretten

Idrettslaga er ansvarleg for at all aktivitet blir gjennomført på ein smittevernfagleg, forsvarleg måte. 
Helsedirektoratet har utgitt ein rettleiar for den organiserte idretten. 
På helsedirektoratet.no finn du den nasjonale rettleiaren for idrett (covid-19)
Du kan og lese om reglar for organiserte fritidsaktivitetar på nettsidene til fhi.no
 

Rettleiar for korps og andre musikkøvelser

På nettsidene til Norges Musikkorps forbund finn du rettleiar for musikkøvingar som er godkjent av Helsedirektoratet. 

Du kan ikkje søke Vestnes kommune om unntak 

Dei nasjonale smittevernreglane gjeld for alle. Vestnes kommune kan innføre strengare tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak frå dei nasjonale reglane. Sett deg godt inn i råda og reglane frå nasjonale helsemyndigheiter! Kommunen er behjelpelig dersom du treng hjelp til å tolke dei.

Du finn råd til feiringar, sammankomstar og arrangement på helsenorge.no 
Om arrangement, samlingar og aktivitetar (fhi.no)