Informasjon om koronaviruset

Idrett og aktivitet

Idrett og aktivitet

Vestnes kommune følgjer nasjonale reglar for idrett og aktivitet. Andre trinn i den nasjonale gjenopningsplan er iverksett 27. mai 2021 og følgjande råd og reglar gjeld: 

Nasjonale tiltak - gjeldande frå 27. mai 2021

Barn og unge

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt. Dei er unntatt frå anbefalinga om ein meters avstand.

 • Dersom barn og unge trenar/øver med eit lag, ei forening eller liknande i ein annan kommune, vil dei kunne konkurrere med dette laget/denne foreninga så lenge smittesituasjonen tillet det.

 • Barn og unge under 20 år som driv med idrett som ikkje inneber nærkontakt, kan delta i idrettsarrangement utandørs som samlar deltakarar frå same idrettskrets eller region der region blir brukt som geografisk inndeling.

 • Barn og unge under 20 år kan delta på arrangement som samlar deltakarar frå same kommune med inntil 100 personar (i hovudsak barn og unge) innandørs.

Vaksne

 • Vaksne kan drive organisert aktivitet innandørs i grupper på inntil 20 personar. 
   
 • Anbefalt gruppestørrelse utandørs er maksimalt 30 personar.
  Flere grupper kan vere aktive samtidig, dersom dei held seg adskild i ulike kohortar. 
   
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utandørs og innandørs.

Rettleiar for idretten

Idrettslaga er ansvarleg for at all aktivitet blir gjennomført på ein smittevernfagleg, forsvarleg måte. 
Helsedirektoratet har utgitt ein rettleiar for den organiserte idretten. 
På helsedirektoratet.no finn du den nasjonale rettleiaren for idrett (covid-19)
Du kan og lese om reglar for organiserte fritidsaktivitetar på nettsidene til fhi.no

Rettleiar for korps og andre musikkøvelser

På nettsidene til Norges Musikkorps forbund finn du rettleiar for musikkøvingar som er godkjent av Helsedirektoratet. 

Som arrangør er du ansvarleg for

 • å ha oversikt over kven som er tilstades for å kunne bistå kommunen ved ei eventuell seinare smitteoppsporing. Dersom det er nødvendig å nedtegne ei eiga oversikt over dei tilstedeværande med kontaktopplysningar for å finne tilbake til deltakarane, skal denne slettast etter 14 dagar.  Arrangøren skal informere dei som er tilstades om at det blir laga ei oversikt.
 • å iverksette tiltak som bidreg til at sjuke ikke deltek på arrangementet
 • å følgje relevante standardar om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følgjast under heile arrangementet.

Du kan ikkje søke Vestnes kommune om unntak 

Dei nasjonale smittevernreglane gjeld for alle. Vestnes kommune kan innføre strengare tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak frå dei nasjonale reglane. Sett deg godt inn i råda og reglane frå nasjonale helsemyndigheiter! Kommunen er behjelpelig dersom du treng hjelp til å tolke dei.

Om arrangement, samlingar og aktivitetar (fhi.no)