Retningslinjer for besøk i sjukeheim

Retningslinjer for besøk i sjukeheim

Vestnes kommune følgjer nasjonale reglar og frå 22. mars gjeld følgjande besøksreglar for Vestnes sjukeheim, Tresfjord trygdeheim og Hellandtunet.

RETNINGSLINJER FOR BESØK I SJUKEHEIM

For besøk 

Du treng ikkje å avtale besøket ditt i forkant, men kontakt personalet når du kjem slik at du blir registrert.

  • Du må vere heilt frisk, og du skal ikkje ha vore i utlandet dei siste 10 dagane
  • Personalet vil gå gjennom smittevern- og besøksrutiner med deg
  • Under besøket må du nytte munnbind og halde 1 meters avstand 
  • Du utfører handhygiene under besøket
  • Det er ingen avgrensing på besøkstida 
  • Berre to personar kan vere på besøk samtidig
  • Bebuarane kan ta imot gåver og blomster
  • Ingen servering frå sjukeheimen sitt kjøkken
  • Du kan ha med mat og drikke. Bruk eingongsutstyr
  • Besøk skal gjennomførast på bebuar sitt rom. Er du i karantene eller har luftvegssymptom? Då kan du berre unntaksvis komme på besøk. Det er kun ved kritisk sjukdom eller i livets sluttfase - og da gjeld eigne reglar. 

Permisjon

Bebuarar kan dra på kortare permisjonar som biltur og besøk til heimen, men ein bør unngå stadar med mange menneske som kjøpesenter, kafé, butikk osv. Ha fokus på smittevern, god handhygiene, forsøk å halde 1 m avstand og unngå tett andlet-til-andlet-kontakt så langt som råd. Dei bebuarane som skal på permisjon, kan ikkje ha luftvegssymptom. Me tilrår at bebuarar ikkje deltek i samankomstar utanfor sjukeheim der det er mange deltakarar. Einingsleiar og kommuneoverlegen kan vurdere om unntak kan gjerast.

Det er leiinga i samarbeid med kommuneoverlege som fortløpande vurderer dei smitteførebyggande tiltak utifrå smittesituasjon. Desse retningslinjene kan difor endre seg dersom smittesituasjonen endrar seg.

Dersom du etter besøket får påvist Covid-19 smitte eller vert definert som nærkontakt til smitta er du pliktig til å melde frå til institusjonen om dette.