Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 21.10.2020, kl 10:03

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Arrangement/samlingar/aktivitetar

Arrangement/samlingar/aktivitetar

På offentleg stad med ansvarleg arrangør er det no lov med arrangement på inntil 200 deltakarar. For privatpersonar som samles i heimen er gruppestorleiken framleis 20. 

Følg Folkehelseinstituttet sine anbefalingar for arrangement og samlingar

Sjå kva som gjeld for ansvarleg arrangør 

  • ​​Deltakarane må halde minst ein meter avstand frå kvarandre og det må vere ein ansvarleg arrangør. Dette gjeld alle typer arrangement.
  • Arrangøren skal halde oversikt over kven som er tilstades og ansvarleg for at smittevernråda vert følgt. 
  • De som er ansvarleg arrangør har eigne prosedyrer eller bransjestandardar for å ivareta smittevern og fører liste over dei som er til stades på arrangementet. Slike lister skal ein ta vare på i 10 dagar. 
  • Det er arrangøren som har ansvar med å overhalde føringane og kommunen er pålagt i §18 i forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbrudd å føre tilsyn. 
  • Sjå eige rundskriv frå staten.

Sjå kva som er omfatta offentleg stad og arrangement inne på helsenorge.no.

Sjå kva som gjeld for private samlingar i heimen

Hald deg oppdatert på Helsenorge.no.

Organisert idrettsaktivitet

Idrettshallane opnar gradvis for organisert idrett. 

Reglar knytt til organisert idrett:

  • Trening og annan organisert idrettsaktivitet kan gjennomførast for inntil 20 personar som held minst éin meter avstand. Her er det Helsedirektoratet sine anbefalingar og idretten sine eigne retningslinjer som gjeld.
  • Det er ei forutsetning for all aktivitet at smittevernreglane blir overhaldt. 
  • Bruk av garderober er ikkje tillatt.
  • Mest mogleg av treninga bør vere organisert slik at ein sikrar at det er vaksne til stades, som kan følgje opp smittevernreglane.

Koronavettreglar frå Norges idrettsforbund