Retningslinjer for besøk i sjukeheim

Retningslinjer for besøk i sjukeheim

Vestnes kommune følgjer nasjonale reglar og frå 20. juni gjeld følgjande besøksreglar for Helsehuset Stella Maris og Hellandtunet.

RETNINGSLINJER FOR BESØK I SJUKEHEIM

Vestnes kommune følgjer nasjonale reglar og frå 20. juni gjeld følgjande besøksreglar for Helsehuset Stella Maris og Hellandtunet.

For besøk 

Om du kjem frå kommunen vår, treng du ikkje avtale besøket på førehand.

Foreløpig vil vi at besøkande frå andre kommunar tek kontakt forut.

Alle skal registrere seg før besøk i avdeling/ bugruppe.

Du må vere heilt frisk, og du skal ikkje ha vore i utlandet dei siste 10 dagane

Besøkande vert oppfordra om å nytte munnbind. Og fortsatt ta generell hensyn til 1 meters avstand.

  • Er begge partar fullvaksinerte , kan ein opphalde seg på bebuar sitt rom utan munnbind.
  • Du utfører handhygiene under besøket
  • Det er ingen avgrensing på besøkstida 
  • To personar kan vere på besøk samtidig. Fleire om regelen om avstand kan haldast.
  • Bebuarane kan ta imot gåver og blomster
  • Ingen servering frå institusjonen sitt kjøkken
  • Du kan ha med mat og drikke. Bruk eingongsutstyr
  • Besøk skal gjennomførast på bebuar sitt rom.
  • Er du i karantene eller har luftvegssymptom? Då kan du berre unntaksvis komme på besøk. Det er kun ved kritisk sjukdom eller i livets sluttfase - og da gjeld eigne reglar. 

Permisjon

Bebuarar kan dra på kortare permisjonar som biltur og besøk til heimen, men ein bør unngå stadar med mange menneske. Ha fokus på smittevern, god handhygiene, forsøk å halde 1 m avstand. Dei bebuarane som skal på permisjon, kan ikkje ha luftvegssymptom. Me tilrår at bebuarar ikkje deltek i samankomstar utanfor sjukeheim der det er mange deltakarar. Einingsleiar og kommuneoverlegen kan vurdere om unntak kan gjerast.

Det er leiinga i samarbeid med kommuneoverlege som fortløpande vurderer dei smitteførebyggande tiltak utifrå smittesituasjon. Desse retningslinjene kan difor endre seg dersom smittesituasjonen endrar seg.

Dersom du etter besøket får påvist Covid-19 smitte eller vert definert som nærkontakt til smitta er du pliktig til å melde frå til institusjonen om dette.