Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 23.01.2021, kl 11:41

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Frå 25. januar har Vestnes kommune fått nytt sentralbord og nye telefonnummer.

2 telefonnummer er framleis dei same:

  • Vestnes kommune 71184000
  • Vestnes legesenter 71184100

Klikk på lenka for å søke etter ein tilsett eller avdeling.

Offentleg ettersyn - Gnr 44 bnr 6 og 11 - Mindre reguleringsendring planid nr 0072 (Rv1 Remmem - Vestnes kyrkje)

Offentleg ettersyn - Gnr 44 bnr 6 og 11 - Mindre reguleringsendring planid nr 0072 (Rv1 Remmem - Vestnes kyrkje)

I medhald av PBL §§ 12-11 og 14 vedtek planutvalet å legge mindre endring av reguleringsplan Rv 1 Remmem – Vestnes Kyrkje ut til avgrensa offentleg ettersyn, jf plankart av 31.03.2020 og oversendingsbrev datert 02.04.2020.

Planutvalet i Vestnes vedtok 19.05.2020 og legge forslag til mindre reguleringsendring i Remmemsbukta ut til eit avgrensa offentleg ettersyn. Planendringa gjeld i hovudsak endra tilkomst til eigedomane gnr 44 bnr 6 og 11 sine tomteareal, som følge av at tidlegare regulert tilkomstveg ikkje lenger er verken muleg eller ønskeleg å realisere.

Innspel eller merknadar skal sendast innan 10. juni 2020 til postmottak@vestnes.kommune.no eller Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes.

Dokument i saka

Saksframlegg - Gnr 44 bnr 6 og 11 - Mindre reguleringsendring planid nr 0072 (Rv1 Remmem - Vestnes kyrkje - Offentleg ettersyn (PDF, 222 kB)  
Varsel om reguleringsplanendring i Vestnes kommune (PDF, 96 kB)  
Kunngjering med kartutsnitt 27 01 2020 (PDF, 723 kB)   
Oversending av planendringsforslag etter oppstartshøyring med høyringsfrist 1 mars 2020 (PDF, 102 kB)  
Oversendingsbrev til Vestnes kommune etter oppstartshøyring i 2020 (PDF, 883 kB)  
1 Plankart Justert pr 31 03 2020 (PDF, 2 MB)  
2 Reguleringsføresegner Gnr 44 6 og 44 11 Versjon 02 04 2020 (PDF, 713 kB)   
3 Fråsegn frå Statens vegvesen (PDF, 285 kB)
4 Støyvurdering. Merknadsvurdering til SVV (PDF, 506 kB)  
5 Fråsegn frå fylkesmannen ved varsel om oppstart (PDF, 126 kB)
6 Utfylte sjekklister til ROS-analyse. Samfunnstryggleik i høve PBL og klimatilpassing (PDF, 950 kB)
7 Fråsegn frå Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF, 188 kB)  
8 Oppstartinnspel frå 44 51 (PDF, 1010 kB)  
9 Førebels svar til Gnr 44 51 (PDF, 603 kB)  
10 Oppstartinnspel frå 45 7 (PDF, 212 kB)  
11 Oppstartinnspel frå 44 34 (PDF, 736 kB)  
12 Oppstartinnspel frå 45 18 (PDF, 232 kB)  
13 Svarvurdering på krav om vegomlegging frå Gnr.45 18 (PDF, 637 kB)  
15 Svarvurdering på krav frå Gnr.45,18 om støy og ulempe frå nord (PDF, 927 kB)  
16 Lengdeprofil SKV-2 og SKV-3 (PDF, 190 kB)  
17 Tverrprofil veg skv-2 (PDF, 41 kB)  
18 Tverrprofil veg skv-3 (PDF, 36 kB)