Offentleg ettersyn - Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Vestnes kommune, Møre og Romsdal

Offentleg ettersyn - Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Vestnes kommune, Møre og Romsdal

I medhald av Forurensingsloven § 30 vedtok Vestnes kommunestyre 16.09.2021 å legge forslag til endring av Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Vestnes kommune, Møre og Romsdal ut til offentleg ettersyn.

Dette gjeld endring av vedlegg 1 i forskrifta, - kartvedlegg som viser område som er unnateke renovasjonsplikta.

I medhald av reglane i Forvalningsloven kapittel VII, og departementet si rettleiing om kommunale forskrifter, vert høyringsfristen sett til 2 månader.

Vedlegg 1 (unntaksområde for renovasjon) (PNG, 23 MB)

Gjeldande forskrift