Høyring - økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett for 2019

Høyring - økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett for 2019

Vestnes formannskap har no gjort framlegg om økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett for 2019.

Etter kommunelova §§ 44 og 45 skal kommunestyret gjere vedtak om økonomiplan og årsbudsjett etter framlegg frå formannskapet.

Formannskapet si innstilling skal ligge ute til offentleg ettersyn i minst 14 dagar. Kommunestyret skal gjere endeleg vedtak den 18.desember.

Formannskapet vedtok samrøystes innstillinga frå administrasjonssjefen.

Evt innspel til budsjett og økonomiplan kan sendast postmottak@vestnes.kommune.no eller i papirpost til Administrasjonssjefen, Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes

Alle høyringsuttalar vert lagt som vedlegg til saka som blir utsendt til kommunestyret.

Høyringsfrist: 10. desember kl 09:00.