Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Frist for innspel/høyringssvar til økonomiplan og budsjett

Frist for innspel/høyringssvar til økonomiplan og budsjett

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019 har lege ute til offentleg ettersyn sidan 4.desember. Høyringsfrist var sett til 10. desember. Fristen var sett for å kunne sende ut alle innkomne merknader i innkallinga til kommunestyret.

Les kunngjeringa i si heilheit her.

Det kan likevel sendast inn innspel/høyringssvar heilt til sjølve kommunestyredagen den 18. desember.

Seint innkomne innspel vert vidaresendt til kommunestyret pr epost.