Ber innbyggarane ta smittevern på alvor

Ber innbyggarane ta smittevern på alvor

Den siste veka har Vestnes kommune fått påvist over 80 smittetilfelle. Halvparten er frå lokalbefolkninga og halvparten er knytt til innleigd arbeidskraft, alle er smitta i Vestnes.

Dette er høge tal, men få vert alvorleg sjuke. I kommunen vår ser vi tydeleg at dei som er vaksinerte, samt born, får milde symptom og mindre alvorlege forløp.

Slik situasjonen er i dag, er det ikkje naudsynt med strengare lokale tiltak. Vi vil likevel oppmode befolkninga om å vere meir varsam.

  • Hald deg heime om du er sjuk med nyoppståtte luftvegssymptom – og test deg 
  • Hald avstand til andre der det er mogleg i det offentlege rom, gjerne ein meter
  • Vurder bruk av munnbind dersom det ikkje er mogleg å halde minst ein meters avstand innandørs i det offentlege rom 
  • Vurder bruk av heimekontor når det er mogleg 
  • Reduser talet på nærkontaktar


Kommuneoverlege
Sabine Relling Bredeli