Gå til hovedinnhold Gå til søk
Framsida > Skip Navigation LinksTema > Administrasjon
Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Administrasjon

Rådhuset

Sentraladministrasjonen finn du på Rådhuset i Vestnes.

Administrasjonssjef: Tone Roaldsnes

Organisasjonkart

Kommunen kan sjåast på som eit stort konsern. Sjå organisasjonskart.
I denne organisasjonen har sentraladministrasjonen ein samordnande funksjon. Sentraladministrasjonen skal gje alle driftseiningane fagleg driftsstøtte på følgjande område:
 • IKT
 • Personal/løn
 • Rekneskap
 • Arkiv og saksbehandlingssystem
 • Andre funksjonar som blir samordna i sentraladministrasjonen
I sentraladministrasjonen blir all saksførebuing, utgreiingar og koordinering til alle faste og meir ad hoc prega politiske organ gjennomførte. I tillegg blir alle byggjenemnder leia av kommunalsjef for økonomi. Dette pregar for ein stor del heile arbeidssituasjonen innan politikk, utvikling og forvaltningsoppgåver. Dei største utgreiingane er knytta til årsmelding, rekneskap, budsjett og økonomiplan.
Utanom dette kan vi nemne følgjande saksområde:
 • Generelle forvaltnings- og utviklingsområde
 • Landbruk, miljø
 • Byggjesaksbehandling
 • Plansaker
Sentraladministrasjonen blir leia av administrasjonssjefen, og driv både med interntenester og innbyggartenester. Rekneskap, løn, personal, planarbeid, overformynderi, barnehage, grunnskule, IKT, landbruk, miljø, kultur, løyve og konsesjonar, beredskap, innkjøpskoordinering og byggjesaksbehandling, er døme på tenester som blir utført i sentraladministrasjonen.

Servicekontoret har ansvar for arkiv og saksbehandlingssystem, heimeside og politisk sekretariat. Innføringa av nytt sak- og arkivsystem og overgang til fullelektroniske arkiv har ført til at servicekontoret er blitt eit knytepunkt for bruk av datasystem, saksbehandling og betjening av kommunen sine arkiv for interne og eksterne brukarar. Servicekontoret utfører forvaltningsoppgåver på følgjande saksområde:
 • Bustøtte
 • Startlån
 • Skjenkesaker
 • Transporttenesta for funksjonshemma (drosjekort)
 • Ledsagerbevis/følgjekort
 • Parkeringsløyve for forflytningshemma

  Artikkel - info 
  Sist endret 10.04.2015 Hilde Rekdal
  Opprettet 03.06.2010 Reidun Bjølverud
  Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
  Artikkel 

  KOMMUNEINFO:

  Vestnes kommune
  Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes
  E-post
  Servicekontoret:
  Opningstid: 09:00 - 15:00
  Org.nr.: 939 901 965
  Telefon: 71 18 40 00
  Tema - rediger 
  Fri tekst [2] 

  Fri tekst [1] 

  Tips / del